ราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด (รอบปี 2559 – 2562 )

ราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด (รอบปี 2559 – 2562 )

ราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด (รอบปี 2559 – 2562 )

โดยปกติแล้ว ราคาประเมินที่ดิน จะถูกปรับเปลี่ยนรอบทุก 3 ปี แนวโน้มการปรับตัวของราคาที่ดินย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพเป็นสำคัญแต่ละพื้นที่ แม้บางจังหวัดจะมีภาพรวมการปรับเปลี่ยนราคาประเมินที่ดินค่อนข้างสูงจากรอบปีก่อน แต่ก็ไม่ได้แสดงว่า ที่ดินจะมีราคาสูงแพงกว่าจังหวัดอื่นเสมอไป TerraBKK Research พบข้อมูลสถิติเกี่ยวกับราคาประมินทุนที่ดินรอบใหม่ ปี 2559 -2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

จากข้อมูลสถิติ การเปลี่ยนแปลงของ ราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.2559 – 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศจาก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง TerraBKK Research พบว่า การเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ ในรอบใหม่นี้ ที่ดินทั่วประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 27.72% โดย 3 จังหวัดแรกที่มีระดับราคาประเมินที่ดินสูงสุดของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพ 1,000,000 บาท/ตารางวา (ถนนสีลม) , สงขลา 400,000 บาท/ตารางวา (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่) และ เชียงใหม่ 250,000 บาท/ตารางวา (ถนนท่าแพ,ถนนวิชยานนท์,ถนนช้างคลาน ทิศเหนือถนนศรีดอนไชย)

หากมอง ภาครวมระดับภูมิภาค จะพบค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดิน ดังนี้

กรุงเทพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15.78%

ปริมณฑลของกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.97%

ภาคกลาง เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 22.79%

ภาคเหนือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 37.31%

ภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 22.98%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 33.50%

ภาคใต้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 21.04%

ภาคตะวันตก เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 39.59%

TerraBKK Research จัดทำ แผนภาพราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัดทั่วไทย ไล่ระดับสีตามระดับการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดิน รายละเอียดดังนี้

TerraBKK Research จัดทำ ตารางข้อมูลรายจังหวัด ประกอบด้วย ราคาต่ำสุด , ราคาสูงสุด , บริเวณราคาสูงสุด และ การเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินเฉลี่ยทั้งจังหวัด รายละเอียดดังนี้

พณ.หนุนธุรกิจบริการผู้สูงอายุศูนย์กลางโลก

พณ.หนุนธุรกิจบริการผู้สูงอายุศูนย์กลางโลก

พณ.หนุนธุรกิจบริการผู้สูงอายุศูนย์กลางโลก

กระทรวงพาณิชย์ หนุนธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ดัน ไทยเป็นศูนย์กลางให้บริการของโลก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เร่งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่เติบโตเป็นอย่างมากทั่วโลก โดยไทยมีความพร้อมทั้งบุคคล และสถานบริการทางการแพทย์ ทำให้ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของไทยสามารถตอบโจทย์ผู้สูงอายุจากทั่วโลกได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและสถานพยาบาลของไทย มีจำนวนประมาณ 400 แห่ง โดยร้อยละ 49 ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 146 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,307 ล้านบาท โดยแนวโน้มการเติบโตของผู้สูงอายุทั่วโลก มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก เฉพาะในประเทศไทยคาดว่า ปี 2563 จะมีผู้สูงอายุกว่า 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19 หรือเกือบ 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และปี 2573 จะมีจำนวนเพิ่มสูงถึง 17.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26.57 หรือกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

หวั่นนโยบาย”อุตสาหกรรม 4.0″ ทำคนตกงานพุ่ง เสนอยกเลิกจ้างเหมาจ่าย

หวั่นนโยบาย"อุตสาหกรรม 4.0" ทำคนตกงานพุ่ง เสนอยกเลิกจ้างเหมาจ่าย

หวั่นนโยบาย”อุตสาหกรรม 4.0″ ทำคนตกงานพุ่ง เสนอยกเลิกจ้างเหมาจ่าย

เครือข่ายผู้ใช้แรงงานห่วง “อุตสากรรม 4.0” ทำคนตกงานเพียบ เรียกร้องยกเลิกจ้างเหมาจ่าย หามาตรการรองรับผลกระทบการเลิกจ้างแรงงาน หลังจากบริษัทโตโยต้าเลิกจ้างพนักงาน ชี้ที่ผ่านมากฎหมายไม่ได้แยกสิทธิลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว

การปลดลูกจ้างเหมาค่าแรงประมาณ 900 คน ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย และเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ “จากกันด้วยใจ” โดยอ้างเหตุผลเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการส่งออก

นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์ รองประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องผิดปกติและอาจหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง หากการปลดเกิดจากผลกระทบอุตสาหกรรม 4.0 ที่นำเทคโนโลยีมาทดแทนคน

ศ.พิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเลิกจ้างของนายจ้างไม่ผิดกฎหมาย แต่ควรให้ความยุติธรรมทั้งทางกฎหมายและสังคม กรณีดังกล่าวเห็นว่าบริษัทแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อไม่ให้ลูกจ้างดำเนินการฟ้องร้องนายจ้าง ทั้งที่การเลิกจ้างจากภาวะเศรษฐกิจ ต้องเกิดขึ้นทุกระดับของนายจ้างและลูกจ้าง

เครือข่ายผู้ใช้แรงงานยังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทดังกล่าวติดอันดับ 2 ของประเทศที่มีรายได้สูงสุดกว่า 400,000 ล้านบาท และผลกำไรสูงสุดเป็นอันดับ 4 มากเกือบ 30,000 ล้านบาท จึงไม่สอดคล้องกับเหตุผลภาวะเศรษฐกิจ พร้อมเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกการจ้างงานเหมาค่าแรงทุกรูปแบบในทุกกระบวนการผลิต และหามาตรการรองรับผลกระทบการเลิกจ้างแรงงานจากอุตสาหกรรม 4.0 เพราะที่ผ่านมากฎหมาย ไม่ได้แยกสิทธิของลูกจ้างประจำกับลูกจ้างเหมาค่าแรงอย่างชัดเจน

ราคาน้ำมันลดลงหลังUSเพิ่มกำลังผลิต

ราคาน้ำมันลดลงหลังUSเพิ่มกำลังผลิต

ราคาน้ำมันลดลงหลังUSเพิ่มกำลังผลิต

ราคาน้ำมันลดลงอีกครั้ง หลังสหรัฐ ฯ เพิ่มกำลังผลิต บวกกับเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ปัจจัยต่อเนื่องจากรายงานการจ้างงาน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ราคาน้ำมันที่ลดลงวันนี้ พร้อมกับที่สหรัฐ ฯ เพิ่มการขุดเจาะ และค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้น หลังการรายงานตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ยังได้กำไรจากความเชื่อมั่นนักลงทุน หลังรายงานตัวเลขจ้างงานสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้น 287,000 อัตรา ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เมื่อเดือนพฤษภาคม ไม่ค่อยสดใสนัก อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ากล่าวว่า ผลกำไรที่ได้รับเป็นกำไรเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการลดลงเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อวันก่อน ทั้งนี้ การวัดการส่งออกในอนาคต คาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย

โดยการซื้อขายเมื่อวันที่ผ่านมา ตลาดสหรัฐ ฯ งวดส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 30 เซนต์ อยู่ที่ 45.11ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ ส่วนตลาดเบรนท์ทะเลเหนือของอังกฤษ งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 30 เซนต์ เช่นกัน อยู่ที่ 46.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สำหรับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นได้ ปัจจัยจากจำนวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น บวกกับมาตรการน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นเหมือนจะทำให้ราคาน้ำมันถูกขึ้น สำหรับผู้ใช้น้ำมันในสกุลเงินอื่น

การเงินการธนาคารจัดสัมมนา “อภิมหาสงครามหุ้นแห่งศตวรรษ”

การเงินการธนาคารจัดสัมมนา "อภิมหาสงครามหุ้นแห่งศตวรรษ"

การเงินการธนาคารจัดสัมมนา “อภิมหาสงครามหุ้นแห่งศตวรรษ”

MONEY & BANKING IN THEATRE EPISODE II
STOCK WARS : SMART BEAR VS RICH BULL
อภิมหาสงครามหุ้นแห่งศตวรรษ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 13.00 -17.00 น.
ณ SF World Cinema ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับสัมนาเจาะลึกการลงทุนในหุ้นจากกูรูขั้นเทพ เมื่อปีที่แล้ววารสารการเงินธนาคารและ Money & Banking Television จัดสัมมนาในโรงภาพยนต์ขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ MONEY & BANKING IN THEATRE EPISODE I : STOCK RANGER ล่าหุ้นสุดขอบฟ้า ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าฟังเต็มโรงภาพยนต์ และในปีนี้ กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง MONEY & BANKING IN THEATRE EPISODE II STOCK WARS SMART : BEAR VS RICH BULL อภิมหาสงครามหุ้นแห่งศตวรรษ นักลงทุนที่ STRONG เท่านั้น จึงจะเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้

ช่วงที่ 1 เช็คลิสต์ ค้นพบเทคนิคการลงทุนสไตล์ Smart Bear vs Rich Bull
(โดย : คุณณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

• ค้นพบรูปแบบและธรรมชาติการลงทุนในสไตล์ Smart Bear vs Rich Bull
• จับจุด ลดข้อผิดพลาดการลงทุนในอดีต
• เทคนิคลงทุนสร้างความสำเร็จตามสไตล์ Smart Bear vs Rich Bull
ช่วง 2 Special Guest เสริมอาวุธ สร้างพอร์ตแกร่ง
อัศวินแห่งกองทุน: (โดย : คุณวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
• เคล็ดไม่ลับ บริหารพอร์ตเงินล้านผ่านกองทุน
• แปรประเด็นเศรษฐกิจเป็นโอกาสการลงทุน
• กองทุนที่น่าสนในสไตล์ของ Smart Bear // Rich Bull
อัศวินแห่ง Super Trader (โดย : คุณปุณยวีย์ จันทรขจร หรือ โค๊ชเป๊ก)
• สร้างพอร์ตเงินล้านด้วยสไตล์การลงทุนแบบ Swing Trade
• ประเมินวัฐจักรสินทรัพย์ผ่านแนวโน้มเศรษฐกิจ
• เทคนิคการลงทุน สร้างกำไร (เครื่องมือ // สินทรัพย์ // สินค้า // ที่ใช้ในการสร้างกำไร)

ช่วงที่ 3 ประกาศชัยชนะแห่งศตวรรษ ค้นหาหุ้น STRONG
• ปัจจัยลงทุนหุ้นครึ่งปีหลัง 2559
• กรอบการซื้อขาย และกลยุทธ์การลงทุน
• เผยหุ้นเด็ด พร้อมอธิบายรายละเอียดแบบเรียงตัว
งานนี้วารสารการเงินธนาคารตั้งใจจัดหนักจัดเต็มเอาใจนักลงทุนเพื่อให้เป็นผู้ชนะในสงครามหุ้นอย่างแท้จริง สำหรับนักลงทุนและผู้ที่สนใจการลงทุนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณแพรวพรรณ์ พรมงาม (ก้อย) โทร: 0-2690-0921-2 หรือคุณปัจฉิมา พรมวงษ์ (นิกกี้) โทร : 0-2691-4126-30 ต่อ 131 http://www.moneyandbankingtv.com/

บัญชีกลางแจง ขรก.ไม่ลงทะเบียน พร้อมเพย์ ยังได้รับเงินเหมือนเดิม

บัญชีกลางแจง ขรก.ไม่ลงทะเบียน พร้อมเพย์ ยังได้รับเงินเหมือนเดิม

บัญชีกลางแจง ขรก.ไม่ลงทะเบียน พร้อมเพย์ ยังได้รับเงินเหมือนเดิม

เฟซบุ๊กกรมบัญชีกลาง ได้ลงภาพเพื่อชี้แจงกรณีเกิดข่าวลือ ว่า ข้าราชการ ลูกจ้างผู้รับบำนาญ หากไม่ลงทะเบียน พร้อมเพย์(PromptPay)  จะไม่ได้รับเงินจากทางราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป นั้นไม่เป็นความจริง

โดยทางกรมบัญชีกลางชี้แจงว่า ทุกคนยังได้รับสิทธิตามเดิม แต่หากไปลงทะเบียนจะประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนได้มากตั้งแต่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป

สมอ.เผย6ด.ประกาศมาตรฐานอุตฯแล้ว98เรื่อง

สมอ.เผย6ด.

สมอ.เผย6ด.ประกาศมาตรฐานอุตฯแล้ว98เรื่อง

เลขา สมอ. เผย 6 เดือนประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว 98 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาอีก 122 เรื่อง คาด ทั้งปีได้ 300 มอก.

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในรอบ 6 เดือนของปี 2559 สมอ. กำหนดมาตรฐานและประกาศไปแล้วจำนวน 98 เรื่อง อยู่ระหว่างรอประกาศอีก 20 เรื่อง ส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่ ขณะนี้ได้ถึงขั้นตอนที่คณะกรรมกำลังการกลั่นกรองอีกจำนวน 122 มอก. คาดการณ์ว่าปี 2559 นี้ สมอ. จะประกาศมาตรฐานได้ถึง 300 มอก. รวมทั้งมาตรฐานเร่งด่วน ได้แก่ มาตรฐานกลุ่มยางพารา มาตรฐานนวัตกรรม ยานยนต์ ไฟฟ้าและระบบราง ทั้งหมดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่า สมอ. สามารถกำหนดมาตรฐานได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าแล้ว

ทั้งนี้ นอกจากจะเร่งกำหนดมาตรฐานแล้ว ในด้านการกำกับดูแล สมอ. ได้จัดทีมตรวจร้านจำหน่ายออกไปตรวจทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค เช่น เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เครื่องใช้ไฟฟ้า และในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 สมอ. จับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีไปแล้วจำนวน 163 ราย รวมถึงยึดอายัดเหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่า สมอ. จะไม่หยุดดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวโดยจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการกำหนดมาตรฐาน และปรับปรุงรูปแบบการกำกับดูแล หามาตรการ ดั่งการทำสัตยาบรรณกับผู้ผลิตเหล็กและร้านจำหน่ายให้มีการผลิต จำหน่ายสินค้า ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตามเจตนารมย์ สมอ. ต่อไป

สศก.เผยประกาศใช้ทะเบียนเกษตรกรปี59มิ.ย.

สศก.เผยประกาศใช้ทะเบียนเกษตรกรปี59มิ.ย.

สศก.เผยประกาศใช้ทะเบียนเกษตรกรปี59มิ.ย.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ระเบียบขึ้นทะเบียนเกษตรกรฉบับ ปี 59 พร้อมประกาศใช้เดือนมิถุนายนนี้

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว โดยทาง สศก. ได้ส่งร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ในรูปแบบของ ต้นแบบ (Single Form) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบในครั้งนี้ ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ อาทิ การขยายขอบข่ายการประกอบการเกษตรให้ครอบคลุมทุกภารกิจ โดย เพิ่มชนิดสินค้า ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัด กษ. ปรับปรุงเพิ่มเติมให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอขึ้นในนามของครัวเรือนหรือรายสินค้า กำหนดให้มีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนปรับปรุงเพิ่มเติมหน่วยงานในสังกัด กษ. ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้นายทะเบียนมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขได้ เป็นรายสินค้า หรือรายครัวเรือน และหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กำหนดการสิ้นสภาพ และกำหนดให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกรในระดับจังหวัด โดยให้มีหน้าที่บริหารจัดการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้บรรลุวัตถุประสงค์ คาดว่า จะพร้อมประกาศใช้ได้ในเดือนมิถุนายนนี้